Dormy Business

Promotion

{{cart.getSubTotal() | currency: 'kr': 0}} {{cart.getPrivateText()}}
laddar

VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?

Dormy värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Du eller ditt företag/företaget du arbetar för är sedan tidigare företagskund på Dormy promotion (”Kunden”).

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Dormy. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Dormy samlar in och hur denna används. Denna integritetspolicy gäller för behandling av sådana uppgifter som anges nedan, i den mån de utgör personuppgifter (det vill säga i den mån de är hänförliga till dig och inte till ditt företag/företaget du arbetar för).

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Dormy Golf & Fashion AB, org.nr. 556486-7637, med adress Salamandervägen 29, 702 36 Örebro är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dormy Golf & Fashion AB är ägare till alla Dormy golfvaruhus, Dormy Outlet, dormy.se (och övriga landsdomäner och relaterade domäner som pekar mot dormy.se) och dormypromotion.se och tillsammans benämns de i detta dokument dessa som ”Dormy”, "vi", "oss" och "vår".

Dormy har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs centralt av Dormy. Dormy är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, personnummer (för vissa bolagsformer), e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om inköp såsom information om köpta varor, pris, datum och butik för köpet och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig/Kunden samt för att kunna tillhandahålla vår kundklubb Dormy Promotion.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig När du handlar hos Dormy, besöker dormypromotion.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Dormy behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg. Vi behandlar även uppgifter om köphistorik, köpmönster och preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på dormypromotion.se. Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part Där vi inte har komplett personnummer (för vissa bolagsformer) kommer Dormy påföra denna information, via extern leverantör, för säker identifiering. För att kunna hålla en god kund- och registervård för våra Kunder på Dormy Promotion, inhämtar Dormy regelbundet adressuppgifter från godkänt kreditupplysningsföretag (Credit safe alternativt UC).

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och koppling till Kunden
 • För att kunna säkerställa betalningsförmåga och korrekta fakturauppgifter
 • För att ge dig information om och behandla köp på dormypromotion.se tex orderbekräftelser, leveransinformation, leverans och garantiärenden.
 • För att leverera varor som köpts på dormypromotion.se eller i butik till angiven adress
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • För att samla in och analysera information om inköp, vilket vi lägger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
 • För att kunna erbjuda bonus och andra förmåner kopplade till inköp
 • För att kunna anpassa dormypromotion.se efter ditt/Kundens beteende och preferenser
 • För att kunna besvara frågor
 • Bjuda in till event och evenemang
 • För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Dormy behandlar uppgifter om inköp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter i Dormypromotion.se sker med den stöd av en intresseavvägning, där vårt intresse av att kunna tillhandahålla vår kundklubb för företag gentemot Kunden, hantera Kundernas inköp samt marknadsföra vårt företag bedömts överväga ditt intresse av skydd av dina personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från Dormy Promotions kundregister genom att meddela det, varvid behandlingen som avser personuppgifter som rör Bonus, profilering och skyldigheter upphör, se vidare under rubriken Dina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och dylikt ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Direktmarknadsföring Dormy kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar dig. Avsändare för utskick är Dormy golf & Fashion AB.

Profilering Dormy kan komma att behandla dina personuppgifter för att analysera köphistorik, köpbeteende och beteende på dormypromotion.se i syfte att få mer kunskap om Kunden och om våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du/Kunden tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på dormypromotion.se. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Dormy promotions kundregister.
 • Leverantörer av adressuppgifter. Dormy använder en ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos Credit Safe alternativt UC.
 • Vi skickar endast de uppgifter som behövs
 • Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra samarbetspartners eller organisationer. De erbjudanden du får som kund hos Dormy promotion är alltid avsändare Dormy med fullständig kontroll av oss.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Dormy vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Dormy lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet, för att fullfölja våra åtagande mot dig/Kunden eller i enlighet med vad som anges ovan. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Dormys IT-system. Som kund på Dormy Promotion sparas dina personuppgifter så länge Kunden är aktiv kund hos oss. Uppgifter om inköp sparas dock endast i 60* månader efter senaste inköp. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

*Anledning till att vi sparar uppgifter om inköp i 60 månader efter senaste köp är att våra produkter är sällanköpsvaror med längre livslängd. För att hjälpa dig med bästa service även efter ditt senaste köp har vi valt den tidshorisonten.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår Dormy promotion på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress.

Om du anser att de personuppgifter som Dormy har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta Dormy promotion. Dormy är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Du kan när som helst avböja vidare kommunikation genom att avregistrera dig för dig från mailkommunikation via avregistrera funktionen i våra mail. Önskar du inte postala utskick är du välkommen att maila promotion@dormy.se, ringa 0200-75 11 75 eller skicka ett brev på nedan angiven postadress.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta Dormy Promotion. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

På dormy.se och dormypromotion.se kan förekomma länkar till externa webbsidor som Dormy inte har bestämmande inflytandet över. Dessa omfattas inte av denna policy

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du dataskydd@dormy.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Adress:
Dormy Golf & Fashion AB
Salamandervägen 29
702 36 Örebro
info@dormy.se

Tel: 0200-75 11 75
Dessa villkor har fastställts av Dormy gäller från och med 2018-03-01.